Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo
łaskiś pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża!
Módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Do św. Michała Archanioła (modlitwa papieża Leona XIII)

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Pozdrowienie Maryi Dziewicy (św. Franciszek)

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, Matką Kościoła
i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba.
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym Pocieszycielem.
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
aby z niewiernych uczynić wiernych Bogu.

Do Chrystusa (św. Franciszek)

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste,
tu i we wszystkich kościołach Twoich,
które są na całym świecie,
i błogosławimy Tobie,
że przez święty Krzyż Twój odkupiłeś świat.

Błogosławieństwo brata Leona (św. Franciszek)

Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem.
Pan niech cię błogosławi

Święta Maryjo Dziewico! (św. Franciszek)

Święta Maryjo Dziewico,
wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie,
córko i służebnico Najwyższego Króla, Ojca niebieskiego,
Matko Najświętsza Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Ducha Świętego.

Módl się za nami do Twego najświętszego i umiłowanego Syna,
Pana naszego i Mistrza, wraz ze żw. Michałem Archaniołem
i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Płomienna i słodka moc (św. Franciszek)

Proszę Panie, aby płomienna i słodka moc Twojej miłości
wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego,
co jest na ziemi,
żebym umarł z umiłowania miłości Twojej,
który umrzeć raczyłeś z umiłowania mojej miłości.

Przed Officium

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam słabym
czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i byśmy pragnęli zawsze
tego, co się Tobie podoba; abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie
oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami Syna
Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i doszli do Ciebie, Najwyższy,
jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd
w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pochwała stworzeń (Pieśń słoneczna)

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława,
chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci,
którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu,
i służcie z wielką pokorą.

U św. Damiana

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo

O dobrą śmierć

O, święty Michale, wojsk niebieskich wodzu, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz naszych przy śmierci, Twojej się przemożnej opiece oddaję. Broń nędznej duszy mojej zawsze przeciw szatanom i ich wszelkim pokusom, a osobliwie w godzinę śmierci przyjmij mnie do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą Boga na wieki wychwalał.

Amen.